განაცხადი

4

ლაბორატორიული სამრეწველო

2

სამედიცინო სამრეწველო

3

Ფარმაცევტული ინდუსტრია

1

გარემო სამრეწველო